"ગુજરાતના સપૂત, પ્રખર દેશભક્ત, લોકપ્રિય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સામે 'જવાનોના લોહીની દલાલી' શબ્દો વાપરી કોંગ્રેસે હદની હદ કરી નાંખી છે." - Shri Bharat Pandya

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"ગુજરાતના સપૂત, પ્રખર દેશભક્ત, લોકપ્રિય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સામે 'જવાનોના લોહીની દલાલી' શબ્દો વાપરી કોંગ્રેસે હદની હદ કરી નાંખી છે." - Shri Bharat Pandya

"ગુજરાતના સપૂત, પ્રખર દેશભક્ત, લોકપ્રિય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સામે 'જવાનોના લોહીની દલાલી' શબ્દો વાપરી કોંગ્રેસે હદની હદ કરી નાંખી છે." - Shri Bharat Pandya

Let's Connect

sm2p0