"સમાજના છેવાડાના માનવીને વિકાસની હરોળમાં સૌથી આગળ લાવીને મુકવા એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું લક્ષ્ય છે" - Shri Amit Shah

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"સમાજના છેવાડાના માનવીને વિકાસની હરોળમાં સૌથી આગળ લાવીને મુકવા એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું લક્ષ્ય છે" - Shri Amit Shah

"સમાજના છેવાડાના માનવીને વિકાસની હરોળમાં સૌથી આગળ લાવીને મુકવા એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું લક્ષ્ય છે" - Shri Amit Shah

Let's Connect

sm2p0