આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિતે ગુજરાતની તમામ માતાઓ અને બહેનોને હું શત શત વંદન કરું છું. મહિલા સશક્તિકરણ અને મહિલા ઉત્કર્ષ એ અમારે મન એક રાષ્ટ્રીય અભિગમ છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

SheInspiresUs, InternationalWomensDay

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિતે ગુજરાતની તમામ માતાઓ અને બહેનોને હું શત શત વંદન કરું છું. મહિલા સશક્તિકરણ અને મહિલા ઉત્કર્ષ એ અમારે મન એક રાષ્ટ્રીય અભિગમ છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

#SheInspiresUs #InternationalWomensDay

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિતે ગુજરાતની તમામ માતાઓ અને બહેનોને હું શત શત વંદન કરું છું. મહિલા સશક્તિકરણ અને મહિલા ઉત્કર્ષ એ અમારે મન એક રાષ્ટ્રીય અભિગમ છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #SheInspiresUs #InternationalWomensDay

Let's Connect

sm2p0