આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પર નારી શક્તિ પુરસ્કારથી સન્માનિત મહિલાઓ સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ કરેલ વાર્તાલાપની ઝલક.

SheInspiresUs

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પર નારી શક્તિ પુરસ્કારથી સન્માનિત મહિલાઓ સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ કરેલ વાર્તાલાપની ઝલક.
#SheInspiresUs

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પર નારી શક્તિ પુરસ્કારથી સન્માનિત મહિલાઓ સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ કરેલ વાર્તાલાપની ઝલક. #SheInspiresUs

Let's Connect

sm2p0