પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નો સેવા એજ સંગઠન કાર્યક્રમ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી નિહાળતા રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા તથા પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ શ્રી સુરેન્દ્રકાકા. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન પ્રદેશ હોદ્દેદારો અને આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

SevaHiSangathan

BJP | BJP Gujarat,  SevaHiSangathan

પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નો સેવા એજ સંગઠન કાર્યક્રમ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી નિહાળતા રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા તથા પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ શ્રી સુરેન્દ્રકાકા. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન પ્રદેશ હોદ્દેદારો અને આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#SevaHiSangathan

પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નો સેવા એજ સંગઠન કાર્યક્રમ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી નિહાળતા રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા તથા પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ શ્રી સુરેન્દ્રકાકા. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન પ્રદેશ હોદ્દેદારો અને આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #SevaHiSangathan

Let's Connect

sm2p0