રાજ્યના લાખો યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ, બાળકો અને વાલીઓ માટે રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય - SEBC અને OBC વર્ગો માટેના જાતિના પ્રમાણપત્ર અને દાખલાની મુદત 1 વર્ષ સુધી વધારી આપવામાં આવી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યના લાખો યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ, બાળકો અને વાલીઓ માટે રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

- SEBC અને OBC વર્ગો માટેના જાતિના પ્રમાણપત્ર અને દાખલાની મુદત 1 વર્ષ સુધી વધારી આપવામાં આવી

રાજ્યના લાખો યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ, બાળકો અને વાલીઓ માટે રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય - SEBC અને OBC વર્ગો માટેના જાતિના પ્રમાણપત્ર અને દાખલાની મુદત 1 વર્ષ સુધી વધારી આપવામાં આવી

Let's Connect

sm2p0