ખેડૂતોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય • રાજયમાં થયેલા ભારે વરસાદથી ખેડૂતોના ખેતી પાકના નૂકશાન સામે SDRFના ધોરણે સહાય ચુકવાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ખેડૂતોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

• રાજયમાં થયેલા ભારે વરસાદથી ખેડૂતોના ખેતી પાકના નૂકશાન સામે SDRFના ધોરણે સહાય ચુકવાશે

ખેડૂતોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય • રાજયમાં થયેલા ભારે વરસાદથી ખેડૂતોના ખેતી પાકના નૂકશાન સામે SDRFના ધોરણે સહાય ચુકવાશે

Let's Connect

sm2p0