ગુજરાતનું પ્રથમ સ્કૂલ ઓફ એડવાન્સ્ડ ડિફેન્સ સ્ટડીઝ (S.A.D.S) સેન્ટર ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે સ્થપાશે ✔️ આ સેન્ટરની સ્થાપના માટે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિફેન્સ સાયન્ટિસ્ટ અને ટેકનોલોજીસ્ટ અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે MOU થયા ✔️ આ નિર્ણયથી ગુજરાતમાં સંરક્ષણ સંબંધિત ઉદ્યોગોને વેગ મળશે અને રોજગારીની તકોનુ નિર્માણ થશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતનું પ્રથમ સ્કૂલ ઓફ એડવાન્સ્ડ ડિફેન્સ સ્ટડીઝ (S.A.D.S) સેન્ટર ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે સ્થપાશે

✔️ આ સેન્ટરની સ્થાપના માટે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિફેન્સ સાયન્ટિસ્ટ અને ટેકનોલોજીસ્ટ અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે MOU થયા

✔️ આ નિર્ણયથી ગુજરાતમાં સંરક્ષણ સંબંધિત ઉદ્યોગોને વેગ મળશે અને રોજગારીની તકોનુ નિર્માણ થશે

ગુજરાતનું પ્રથમ સ્કૂલ ઓફ એડવાન્સ્ડ ડિફેન્સ સ્ટડીઝ (S.A.D.S) સેન્ટર ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે સ્થપાશે ✔️ આ સેન્ટરની સ્થાપના માટે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિફેન્સ સાયન્ટિસ્ટ અને ટેકનોલોજીસ્ટ અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે MOU થયા ✔️ આ નિર્ણયથી ગુજરાતમાં સંરક્ષણ સંબંધિત ઉદ્યોગોને વેગ મળશે અને રોજગારીની તકોનુ નિર્માણ થશે

Let's Connect

sm2p0