👉 કોરોનાનાં સામાન્ય લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓને હવે સારવારના ૧૦ દિવસ પછી RT-PCR ટેસ્ટ કર્યા વિના ડિસ્ચાર્જ આપી શકાશે 👉 ગંભીર લક્ષણો સાથેના દર્દીઓને ડિસ્ચાર્જ કરતાં પહેલા RT-PCR ટેસ્ટ કરાશે

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

👉 કોરોનાનાં સામાન્ય લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓને હવે સારવારના ૧૦ દિવસ પછી RT-PCR ટેસ્ટ કર્યા વિના ડિસ્ચાર્જ આપી શકાશે

👉 ગંભીર લક્ષણો સાથેના દર્દીઓને ડિસ્ચાર્જ કરતાં પહેલા RT-PCR ટેસ્ટ કરાશે
#GujaratFightsCovid19

👉 કોરોનાનાં સામાન્ય લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓને હવે સારવારના ૧૦ દિવસ પછી RT-PCR ટેસ્ટ કર્યા વિના ડિસ્ચાર્જ આપી શકાશે 👉 ગંભીર લક્ષણો સાથેના દર્દીઓને ડિસ્ચાર્જ કરતાં પહેલા RT-PCR ટેસ્ટ કરાશે #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0