૭૧માં પ્રજાસત્તાક દિવસ ની સૌને શુભેચ્છા પાઠવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

પ્રજાસત્તાકદિન, RepublicDay

૭૧માં પ્રજાસત્તાક દિવસ ની સૌને શુભેચ્છા પાઠવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#પ્રજાસત્તાકદિન #RepublicDay

૭૧માં પ્રજાસત્તાક દિવસ ની સૌને શુભેચ્છા પાઠવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #પ્રજાસત્તાકદિન #RepublicDay

Let's Connect

sm2p0