કોરોના મહામારીને કારણે ઉત્પન્ન થયેલી પરિસ્થિતિ સામે ભારતની આર્થિક લડાઈ RBI એ અર્થવ્યવસ્થામાં તરલતા જાળવી રાખવા માટે અને ઉદ્યોગોને મદદરૂપ થવા માટે ઉઠાવ્યા અનેક પગલાં

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોરોના મહામારીને કારણે ઉત્પન્ન થયેલી પરિસ્થિતિ સામે ભારતની આર્થિક લડાઈ

RBI એ અર્થવ્યવસ્થામાં તરલતા જાળવી રાખવા માટે અને ઉદ્યોગોને મદદરૂપ થવા માટે ઉઠાવ્યા અનેક પગલાં
#IndiaFightsCorona

કોરોના મહામારીને કારણે ઉત્પન્ન થયેલી પરિસ્થિતિ સામે ભારતની આર્થિક લડાઈ RBI એ અર્થવ્યવસ્થામાં તરલતા જાળવી રાખવા માટે અને ઉદ્યોગોને મદદરૂપ થવા માટે ઉઠાવ્યા અનેક પગલાં #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0