પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસના બીજા દિવસના સંકલિત અંશો

RajkotWelcomesCRPatil

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસના બીજા દિવસના સંકલિત અંશો
#RajkotWelcomesCRPatil

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસના બીજા દિવસના સંકલિત અંશો #RajkotWelcomesCRPatil

Let's Connect

sm2p0