આ ફક્ત મોદીજીનો જ નહિ, મારો પણ નિર્ણય છે.. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ProudToBeIndian

આ ફક્ત મોદીજીનો જ નહિ, મારો પણ નિર્ણય છે.. #ProudToBeIndian

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

આ ફક્ત મોદીજીનો જ નહિ, મારો પણ નિર્ણય છે.. #ProudToBeIndian જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0