રૂપાણી સરકારનો પ્રજાલક્ષી નિર્ણય: 👉 શહેરી વિસ્તારમાં હેલ્મેટ મરજિયાત કરવાનો નિર્ણય કરાયો 👉 રાજ્યભરમાં મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકા હદ વિસ્તારમાં હેલ્મેટ પહેરવું ફરજિયાત નહીં રહે 👉 સ્ટેટ અને નેશનલ હાઈવે પર હેલમેટ પહેરવું ફરજિયાત રહેશે

ProgressiveGujarat

BJP | BJP Gujarat,  ProgressiveGujarat

રૂપાણી સરકારનો પ્રજાલક્ષી નિર્ણય:

👉 શહેરી વિસ્તારમાં હેલ્મેટ મરજિયાત કરવાનો નિર્ણય કરાયો

👉 રાજ્યભરમાં મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકા હદ વિસ્તારમાં હેલ્મેટ પહેરવું ફરજિયાત નહીં રહે

👉 સ્ટેટ અને નેશનલ હાઈવે પર હેલમેટ પહેરવું ફરજિયાત રહેશે

#ProgressiveGujarat

રૂપાણી સરકારનો પ્રજાલક્ષી નિર્ણય: 👉 શહેરી વિસ્તારમાં હેલ્મેટ મરજિયાત કરવાનો નિર્ણય કરાયો 👉 રાજ્યભરમાં મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકા હદ વિસ્તારમાં હેલ્મેટ પહેરવું ફરજિયાત નહીં રહે 👉 સ્ટેટ અને નેશનલ હાઈવે પર હેલમેટ પહેરવું ફરજિયાત રહેશે #ProgressiveGujarat

Let's Connect

sm2p0