સત્ય, ન્યાય, કર્તવ્ય, કલ્યાણ રાજ્યના સ્થાપક ભગવાન શ્રીરામ પુનઃ નિર્માણ શિલાન્યાસનો આ અભૂતપૂર્વ પ્રસંગ કરોડો દેશવાસીઓના સંકલ્પને મળેલ સાકાર સ્વરૂપ છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote, JaiShriRam

BJP | BJP Gujarat,  PressNote, JaiShriRam

સત્ય, ન્યાય, કર્તવ્ય, કલ્યાણ રાજ્યના સ્થાપક ભગવાન શ્રીરામ પુનઃ નિર્માણ શિલાન્યાસનો આ અભૂતપૂર્વ પ્રસંગ કરોડો દેશવાસીઓના સંકલ્પને મળેલ સાકાર સ્વરૂપ છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote #JaiShriRam

સત્ય, ન્યાય, કર્તવ્ય, કલ્યાણ રાજ્યના સ્થાપક ભગવાન શ્રીરામ પુનઃ નિર્માણ શિલાન્યાસનો આ અભૂતપૂર્વ પ્રસંગ કરોડો દેશવાસીઓના સંકલ્પને મળેલ સાકાર સ્વરૂપ છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote #JaiShriRam

Let's Connect

sm2p0