ભાજપાના જનપ્રતિનિધિઓ અને કાર્યકરો પણ ગુજરાતભરમાં કોરોના વાઇરસ ને પરાસ્ત કરવા માટે જનજાગૃતિના આ ભગીરથ કાર્યમાં લાગેલા છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote, IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  PressNote, IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

ભાજપાના જનપ્રતિનિધિઓ અને કાર્યકરો પણ ગુજરાતભરમાં કોરોના વાઇરસ ને પરાસ્ત કરવા માટે જનજાગૃતિના આ ભગીરથ કાર્યમાં લાગેલા છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

#PressNote #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

ભાજપાના જનપ્રતિનિધિઓ અને કાર્યકરો પણ ગુજરાતભરમાં કોરોના વાઇરસ ને પરાસ્ત કરવા માટે જનજાગૃતિના આ ભગીરથ કાર્યમાં લાગેલા છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0