સુરતમાં રહેતાં ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોના લોકોને પોતાના વતનમાં જવા દેવાની છૂટ આપવા માટે ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને રજૂઆત કરી.

PressNote, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  PressNote, GujaratFightsCovid19

સુરતમાં રહેતાં ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોના લોકોને પોતાના વતનમાં જવા દેવાની છૂટ આપવા માટે ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને રજૂઆત કરી.
#PressNote #GujaratFightsCovid19

સુરતમાં રહેતાં ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોના લોકોને પોતાના વતનમાં જવા દેવાની છૂટ આપવા માટે ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને રજૂઆત કરી. #PressNote #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0