આફતના આ સમયમાં આખો દેશ એક બનીને લડી રહ્યો છે ત્યારે પક્ષા-પક્ષીના રાજકારણથી ઉપર ઉઠીને જનસેવા કરવાને બદલે કોંગ્રેસના લોકો માત્ર રાજકીય નિવેદનબાજી કરે છે તે નિંદનીય છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

PressNote, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  PressNote, GujaratFightsCovid19

આફતના આ સમયમાં આખો દેશ એક બનીને લડી રહ્યો છે ત્યારે પક્ષા-પક્ષીના રાજકારણથી ઉપર ઉઠીને જનસેવા કરવાને બદલે કોંગ્રેસના લોકો માત્ર રાજકીય નિવેદનબાજી કરે છે તે નિંદનીય છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી
#PressNote #GujaratFightsCovid19

આફતના આ સમયમાં આખો દેશ એક બનીને લડી રહ્યો છે ત્યારે પક્ષા-પક્ષીના રાજકારણથી ઉપર ઉઠીને જનસેવા કરવાને બદલે કોંગ્રેસના લોકો માત્ર રાજકીય નિવેદનબાજી કરે છે તે નિંદનીય છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી #PressNote #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0