કેન્દ્ર સરકારે તમામ દ્રષ્ટ્રિકોણને ધ્યાનમાં રાખીને કોરોના સામે જે ગાઈડલાઈન આપી છે તે મુજબ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રુપાણીએ સર્વગ્રાહી ચર્ચા -વિચારણા કરીને લોકડાઉનમાં કોરોના-રેડ, ઓરેન્જ, ગ્રીન ઝોન પ્રમાણે જે કેટલીક છૂટછાટો આપી છે તે આવકારદાયક છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

કેન્દ્ર સરકારે તમામ દ્રષ્ટ્રિકોણને ધ્યાનમાં રાખીને કોરોના સામે જે ગાઈડલાઈન આપી છે તે મુજબ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રુપાણીએ સર્વગ્રાહી ચર્ચા -વિચારણા કરીને લોકડાઉનમાં કોરોના-રેડ, ઓરેન્જ, ગ્રીન ઝોન પ્રમાણે જે કેટલીક છૂટછાટો આપી છે તે આવકારદાયક છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

કેન્દ્ર સરકારે તમામ દ્રષ્ટ્રિકોણને ધ્યાનમાં રાખીને કોરોના સામે જે ગાઈડલાઈન આપી છે તે મુજબ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રુપાણીએ સર્વગ્રાહી ચર્ચા -વિચારણા કરીને લોકડાઉનમાં કોરોના-રેડ, ઓરેન્જ, ગ્રીન ઝોન પ્રમાણે જે કેટલીક છૂટછાટો આપી છે તે આવકારદાયક છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0