સંગઠિત અને સક્રિય કાર્યકર્તા ભાજપાની શક્તિ છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

સંગઠિત અને સક્રિય કાર્યકર્તા ભાજપાની શક્તિ છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#PressNote

સંગઠિત અને સક્રિય કાર્યકર્તા ભાજપાની શક્તિ છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0