કોરોના મહામારીકાળ દરમિયાન ગુજરાત ભાજપાના કાર્યકર્તાઓએ 'સેવા હી સંગઠન' અંતર્ગત કરેલ વિવિધ સેવકાર્યોની સંકલિત માહિતીની પ્રદેશ ભાજપાની 'ઇ-બુક'નું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. : પ્રદેશ અગ્રણી શ્રી મહેશભાઈ કસવાલા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કોરોના મહામારીકાળ દરમિયાન ગુજરાત ભાજપાના કાર્યકર્તાઓએ 'સેવા હી સંગઠન' અંતર્ગત કરેલ વિવિધ સેવકાર્યોની સંકલિત માહિતીની પ્રદેશ ભાજપાની 'ઇ-બુક'નું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. : પ્રદેશ અગ્રણી શ્રી મહેશભાઈ કસવાલા
#PressNote

કોરોના મહામારીકાળ દરમિયાન ગુજરાત ભાજપાના કાર્યકર્તાઓએ 'સેવા હી સંગઠન' અંતર્ગત કરેલ વિવિધ સેવકાર્યોની સંકલિત માહિતીની પ્રદેશ ભાજપાની 'ઇ-બુક'નું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. : પ્રદેશ અગ્રણી શ્રી મહેશભાઈ કસવાલા #PressNote

Let's Connect

sm2p0