પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિશ્રી પ્રણવ મૂખર્જીના અવસાનથી ભાજપ દુઃખની લાગણી અનુભવે છે. અનેક દાયકાઓથી જાહેરજીવનમાં રક્ષામંત્રી હોય કે નાણામંત્રી હોય કે પછી રાષ્ટ્રપતિ પદ હોય આમ, અનેક પદો ઉપર રહીને તેમણે રાષ્ટ્રની સેવા કરી હતી. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિશ્રી પ્રણવ મૂખર્જીના અવસાનથી ભાજપ દુઃખની લાગણી અનુભવે છે. અનેક દાયકાઓથી જાહેરજીવનમાં રક્ષામંત્રી હોય કે નાણામંત્રી હોય કે પછી રાષ્ટ્રપતિ પદ હોય આમ, અનેક પદો ઉપર રહીને તેમણે રાષ્ટ્રની સેવા કરી હતી. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિશ્રી પ્રણવ મૂખર્જીના અવસાનથી ભાજપ દુઃખની લાગણી અનુભવે છે. અનેક દાયકાઓથી જાહેરજીવનમાં રક્ષામંત્રી હોય કે નાણામંત્રી હોય કે પછી રાષ્ટ્રપતિ પદ હોય આમ, અનેક પદો ઉપર રહીને તેમણે રાષ્ટ્રની સેવા કરી હતી. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0