દર સોમવારે અને મંગળવારે પ્રદેશ ભાજપા કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે રાજ્ય સરકારના એક મંત્રીશ્રી ગુજરાતભરના ભાજપા કાર્યકર્તાઓની રજૂઆતો સાંભળીને તેના નિરાકરણ અંગે જે તે વિભાગ-મંત્રલાયને કાર્યવાહી કરવા માટે મોકલી આપશે અને કાર્યકર્તાને તેની રજુઆતનો લેખિતમાં જવાબ આપવામાં આવશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

દર સોમવારે અને મંગળવારે પ્રદેશ ભાજપા કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે રાજ્ય સરકારના એક મંત્રીશ્રી ગુજરાતભરના ભાજપા કાર્યકર્તાઓની રજૂઆતો સાંભળીને તેના નિરાકરણ અંગે જે તે વિભાગ-મંત્રલાયને કાર્યવાહી કરવા માટે મોકલી આપશે અને કાર્યકર્તાને તેની રજુઆતનો લેખિતમાં જવાબ આપવામાં આવશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#PressNote

દર સોમવારે અને મંગળવારે પ્રદેશ ભાજપા કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે રાજ્ય સરકારના એક મંત્રીશ્રી ગુજરાતભરના ભાજપા કાર્યકર્તાઓની રજૂઆતો સાંભળીને તેના નિરાકરણ અંગે જે તે વિભાગ-મંત્રલાયને કાર્યવાહી કરવા માટે મોકલી આપશે અને કાર્યકર્તાને તેની રજુઆતનો લેખિતમાં જવાબ આપવામાં આવશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0