'સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ-૨૦૨૦' અંતર્ગત દેશના ટોચના સ્વચ્છ શહેરોમાં ગુજરાતના ચાર શહેરો સુરત, અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરાનો સમાવેશ થતા સૌ સફાઈકર્મીઓ, સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને સૌ નાગરિકોને અભિનંદન આપું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

'સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ-૨૦૨૦' અંતર્ગત દેશના ટોચના સ્વચ્છ શહેરોમાં ગુજરાતના ચાર શહેરો સુરત, અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરાનો સમાવેશ થતા સૌ સફાઈકર્મીઓ, સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને સૌ નાગરિકોને અભિનંદન આપું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#PressNote

'સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ-૨૦૨૦' અંતર્ગત દેશના ટોચના સ્વચ્છ શહેરોમાં ગુજરાતના ચાર શહેરો સુરત, અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરાનો સમાવેશ થતા સૌ સફાઈકર્મીઓ, સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને સૌ નાગરિકોને અભિનંદન આપું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0