આદરણીય બાજપાઈજી મારાં જેવાં લાખો કાર્યકર્તાઓનાં પ્રેરણાસ્ત્રોત રહ્યાં છે. તેઓએ મુલ્યો અને આદર્શોના આધાર ઉપર ભારતમાં સુશાસનના નવા યુગની શરૂઆત કરી હતી. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

આદરણીય બાજપાઈજી મારાં જેવાં લાખો કાર્યકર્તાઓનાં પ્રેરણાસ્ત્રોત રહ્યાં છે. તેઓએ મુલ્યો અને આદર્શોના આધાર ઉપર ભારતમાં સુશાસનના નવા યુગની શરૂઆત કરી હતી. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#PressNote

આદરણીય બાજપાઈજી મારાં જેવાં લાખો કાર્યકર્તાઓનાં પ્રેરણાસ્ત્રોત રહ્યાં છે. તેઓએ મુલ્યો અને આદર્શોના આધાર ઉપર ભારતમાં સુશાસનના નવા યુગની શરૂઆત કરી હતી. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0