કોંગ્રેસને ખેડૂતો વિશે બોલવાનો કોઇ અધિકાર નથી. ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસના શાસનમાં ખેડુતોએ પાકવીમાની બાબતે લોકતાંત્રિક રીતે આંદોલન કરતા સંવેદનાવિહીન કોંગ્રેસ સરકારે ખેડૂતોને ગોળીએ વીંધ્યા હતા તે દિવસ રાજ્યના ખેડૂતોને આજે પણ યાદ છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કોંગ્રેસને ખેડૂતો વિશે બોલવાનો કોઇ અધિકાર નથી. ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસના શાસનમાં ખેડુતોએ પાકવીમાની બાબતે લોકતાંત્રિક રીતે આંદોલન કરતા સંવેદનાવિહીન કોંગ્રેસ સરકારે ખેડૂતોને ગોળીએ વીંધ્યા હતા તે દિવસ રાજ્યના ખેડૂતોને આજે પણ યાદ છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#PressNote

કોંગ્રેસને ખેડૂતો વિશે બોલવાનો કોઇ અધિકાર નથી. ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસના શાસનમાં ખેડુતોએ પાકવીમાની બાબતે લોકતાંત્રિક રીતે આંદોલન કરતા સંવેદનાવિહીન કોંગ્રેસ સરકારે ખેડૂતોને ગોળીએ વીંધ્યા હતા તે દિવસ રાજ્યના ખેડૂતોને આજે પણ યાદ છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0