મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા આજરોજ રાજ્યના તમામ ખેડૂતોને આવરી લેતી 'મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના'ની કરાયેલ જાહેરાતને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા આજરોજ રાજ્યના તમામ ખેડૂતોને આવરી લેતી 'મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના'ની કરાયેલ જાહેરાતને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ
#PressNote

મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા આજરોજ રાજ્યના તમામ ખેડૂતોને આવરી લેતી 'મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના'ની કરાયેલ જાહેરાતને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0