રાજ્યના સમર્થ અને સક્ષમ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ગુજરાતને વિકાસનાં પથ પર અગ્રેસર રાખી, જન-જનની પડખે રહી, જનસેવાને જ મૂળમંત્ર બનાવી છેલ્લા ૪ વર્ષમાં રાજ્યની જનતાની સુખાકારી માટે અનેક પ્રજાલક્ષી નિર્ણયો કર્યા છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

રાજ્યના સમર્થ અને સક્ષમ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ગુજરાતને વિકાસનાં પથ પર અગ્રેસર રાખી, જન-જનની પડખે રહી, જનસેવાને જ મૂળમંત્ર બનાવી છેલ્લા ૪ વર્ષમાં રાજ્યની જનતાની સુખાકારી માટે અનેક પ્રજાલક્ષી નિર્ણયો કર્યા છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#PressNote

રાજ્યના સમર્થ અને સક્ષમ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ગુજરાતને વિકાસનાં પથ પર અગ્રેસર રાખી, જન-જનની પડખે રહી, જનસેવાને જ મૂળમંત્ર બનાવી છેલ્લા ૪ વર્ષમાં રાજ્યની જનતાની સુખાકારી માટે અનેક પ્રજાલક્ષી નિર્ણયો કર્યા છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0