આગમાં જેમના નિધન થયાં છે તેમનાં પરિવારજનોને ઈશ્વર આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે,મૃતકોનાં આત્માને પરમાત્મા સદગતિ આપે તેમજ દાઝી ગયા છે તે સૌ લોકો પણ જલ્દી સાજા થઇ જાય તેવી પરમકૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ છીએ.: પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

આગમાં જેમના નિધન થયાં છે તેમનાં પરિવારજનોને ઈશ્વર આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે,મૃતકોનાં આત્માને પરમાત્મા સદગતિ આપે તેમજ દાઝી ગયા છે તે સૌ લોકો પણ જલ્દી સાજા થઇ જાય તેવી પરમકૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ છીએ.: પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#PressNote

આગમાં જેમના નિધન થયાં છે તેમનાં પરિવારજનોને ઈશ્વર આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે,મૃતકોનાં આત્માને પરમાત્મા સદગતિ આપે તેમજ દાઝી ગયા છે તે સૌ લોકો પણ જલ્દી સાજા થઇ જાય તેવી પરમકૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ છીએ.: પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0