વ્યક્તિ, સમાજ અને દેશની સર્વાંગી પ્રગતિ માટેની યુગાનુયુગ અને દેશાનુકૂળ નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ આપવા બદલ પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

વ્યક્તિ, સમાજ અને દેશની સર્વાંગી પ્રગતિ માટેની યુગાનુયુગ અને દેશાનુકૂળ નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ આપવા બદલ પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા
#PressNote

વ્યક્તિ, સમાજ અને દેશની સર્વાંગી પ્રગતિ માટેની યુગાનુયુગ અને દેશાનુકૂળ નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ આપવા બદલ પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા #PressNote

Let's Connect

sm2p0