ભાજપા એકમાત્ર રાજકીય પાર્ટી છે જેમાં કાર્યકર્તાઓને એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ,લાગણી અને આત્મીયતા છે, અને સૌ એક પરિવારની જેમ એક બનીને રાષ્ટ્રહિતમાં કાર્ય કરે છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

ભાજપા એકમાત્ર રાજકીય પાર્ટી છે જેમાં કાર્યકર્તાઓને એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ,લાગણી અને આત્મીયતા છે, અને સૌ એક પરિવારની જેમ એક બનીને રાષ્ટ્રહિતમાં કાર્ય કરે છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ
#PressNote

ભાજપા એકમાત્ર રાજકીય પાર્ટી છે જેમાં કાર્યકર્તાઓને એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ,લાગણી અને આત્મીયતા છે, અને સૌ એક પરિવારની જેમ એક બનીને રાષ્ટ્રહિતમાં કાર્ય કરે છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0