કાર્યકર્તાઓનો,સમર્થકોનો પ્રેમ-લાગણી સર આંખો પર પરંતુ કોરોના મહામારી વચ્ચે અમે સહેજ પણ જોખમ લેવા ઇચ્છતા નથી. તેથી કોરોનાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આ રેલી રદ કરવાનો નિર્ણય અમે લઈએ છીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કાર્યકર્તાઓનો,સમર્થકોનો પ્રેમ-લાગણી સર આંખો પર પરંતુ કોરોના મહામારી વચ્ચે અમે સહેજ પણ જોખમ લેવા ઇચ્છતા નથી. તેથી કોરોનાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આ રેલી રદ કરવાનો નિર્ણય અમે લઈએ છીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#PressNote

કાર્યકર્તાઓનો,સમર્થકોનો પ્રેમ-લાગણી સર આંખો પર પરંતુ કોરોના મહામારી વચ્ચે અમે સહેજ પણ જોખમ લેવા ઇચ્છતા નથી. તેથી કોરોનાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આ રેલી રદ કરવાનો નિર્ણય અમે લઈએ છીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0