દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભાજપા સંગઠનને મજબુત બનાવવામાં શ્રી પાટીલે પોતાનું અમુલ્ય યોગદાન આપેલ છે. સાથે- સાથે પોતાના લોકસભા ક્ષેત્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રત્યેક નાગરિકના હિતોની રક્ષા માટે તેઓએ સતત જાગૃત રહીને લોક કલ્યાણકારી અનેક પ્રવૃતિઓને વેગ આપ્યો છે. : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભાજપા સંગઠનને મજબુત બનાવવામાં શ્રી પાટીલે પોતાનું અમુલ્ય યોગદાન આપેલ છે. સાથે- સાથે પોતાના લોકસભા ક્ષેત્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રત્યેક નાગરિકના હિતોની રક્ષા માટે તેઓએ સતત જાગૃત રહીને લોક કલ્યાણકારી અનેક પ્રવૃતિઓને વેગ આપ્યો છે. : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ
#PressNote

દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભાજપા સંગઠનને મજબુત બનાવવામાં શ્રી પાટીલે પોતાનું અમુલ્ય યોગદાન આપેલ છે. સાથે- સાથે પોતાના લોકસભા ક્ષેત્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રત્યેક નાગરિકના હિતોની રક્ષા માટે તેઓએ સતત જાગૃત રહીને લોક કલ્યાણકારી અનેક પ્રવૃતિઓને વેગ આપ્યો છે. : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ #PressNote

Let's Connect

sm2p0