શાળાઓ વાસ્તવિક રીતે પુન: શરૂ ન થાય તે સમયગાળા સુધી કોઈપણ પ્રકારની ફી સ્વનિર્ભર શાળાઓ વસૂલી શકશે નહીં, રાજ્યની કોઇપણ શાળા ફી ન ભરવાના કારણે કોઈપણ વિદ્યાર્થીનું એડમિશન કૅન્સલ કરી શકશે નહીં તેવો નિર્ણય રાજ્ય સરકારે કર્યો છે, જે પ્રસંશનીય છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

શાળાઓ વાસ્તવિક રીતે પુન: શરૂ ન થાય તે સમયગાળા સુધી કોઈપણ પ્રકારની ફી સ્વનિર્ભર શાળાઓ વસૂલી શકશે નહીં, રાજ્યની કોઇપણ શાળા ફી ન ભરવાના કારણે કોઈપણ વિદ્યાર્થીનું એડમિશન કૅન્સલ કરી શકશે નહીં તેવો નિર્ણય રાજ્ય સરકારે કર્યો છે, જે પ્રસંશનીય છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

શાળાઓ વાસ્તવિક રીતે પુન: શરૂ ન થાય તે સમયગાળા સુધી કોઈપણ પ્રકારની ફી સ્વનિર્ભર શાળાઓ વસૂલી શકશે નહીં, રાજ્યની કોઇપણ શાળા ફી ન ભરવાના કારણે કોઈપણ વિદ્યાર્થીનું એડમિશન કૅન્સલ કરી શકશે નહીં તેવો નિર્ણય રાજ્ય સરકારે કર્યો છે, જે પ્રસંશનીય છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0