ભારત પાસે સમગ્ર વિશ્વ સાથે સ્પર્ધા કરવાનું સામર્થ્ય છે, સંભાવનાઓનો અખૂટ ભંડાર છે, આફતને અવસર બનાવવાની કુશળતા છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

ભારત પાસે સમગ્ર વિશ્વ સાથે સ્પર્ધા કરવાનું સામર્થ્ય છે, સંભાવનાઓનો અખૂટ ભંડાર છે, આફતને અવસર બનાવવાની કુશળતા છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote

ભારત પાસે સમગ્ર વિશ્વ સાથે સ્પર્ધા કરવાનું સામર્થ્ય છે, સંભાવનાઓનો અખૂટ ભંડાર છે, આફતને અવસર બનાવવાની કુશળતા છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0