આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણના સંકલ્પને સિદ્ધ કરવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ માટે જાહેર કરેલું રૂપિયા ૨૦ લાખ કરોડનું આર્થિક પેકેજ દેશની આર્થિક વ્યવસ્થાને અવશ્ય ધમધમતી બનાવશે. : કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી અર્જુનરામ મેઘવાલજી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણના સંકલ્પને સિદ્ધ કરવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ માટે જાહેર કરેલું રૂપિયા ૨૦ લાખ કરોડનું આર્થિક પેકેજ દેશની આર્થિક વ્યવસ્થાને અવશ્ય ધમધમતી બનાવશે. : કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી અર્જુનરામ મેઘવાલજી
#PressNote

આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણના સંકલ્પને સિદ્ધ કરવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ માટે જાહેર કરેલું રૂપિયા ૨૦ લાખ કરોડનું આર્થિક પેકેજ દેશની આર્થિક વ્યવસ્થાને અવશ્ય ધમધમતી બનાવશે. : કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી અર્જુનરામ મેઘવાલજી #PressNote

Let's Connect

sm2p0