અમદાવાદના જગન્નાથજી મંદિરના મહંત દિલીપદાસજીના નામે પોસ્ટર લગાવીને સમાજમાં ઉશ્કેરણી અને વૈમન્સ્ય ફેલાવવાના હિન કૃત્ય બદલ કોંગ્રેસના કાર્યકરોની ધરપકડ અંગે કોંગ્રેસે ગુજરાતની જનતાને જવાબ આપવો જોઈએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

અમદાવાદના જગન્નાથજી મંદિરના મહંત દિલીપદાસજીના નામે પોસ્ટર લગાવીને સમાજમાં ઉશ્કેરણી અને વૈમન્સ્ય ફેલાવવાના હિન કૃત્ય બદલ કોંગ્રેસના કાર્યકરોની ધરપકડ અંગે કોંગ્રેસે ગુજરાતની જનતાને જવાબ આપવો જોઈએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી
#PressNote

અમદાવાદના જગન્નાથજી મંદિરના મહંત દિલીપદાસજીના નામે પોસ્ટર લગાવીને સમાજમાં ઉશ્કેરણી અને વૈમન્સ્ય ફેલાવવાના હિન કૃત્ય બદલ કોંગ્રેસના કાર્યકરોની ધરપકડ અંગે કોંગ્રેસે ગુજરાતની જનતાને જવાબ આપવો જોઈએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0