એકબાજૂ સરકાર અને ભાજપ લોકોને બચાવવા માટે સેવા કરે છે અને બીજી બાજૂ કોંગ્રેસ માત્ર પોતાના ધારાસભ્યોને જનતા અને મિડીયાથી બચાવવા અને છૂપાવવા ફરી રહી છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

એકબાજૂ સરકાર અને ભાજપ લોકોને બચાવવા માટે સેવા કરે છે અને બીજી બાજૂ કોંગ્રેસ માત્ર પોતાના ધારાસભ્યોને જનતા અને મિડીયાથી બચાવવા અને છૂપાવવા ફરી રહી છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

એકબાજૂ સરકાર અને ભાજપ લોકોને બચાવવા માટે સેવા કરે છે અને બીજી બાજૂ કોંગ્રેસ માત્ર પોતાના ધારાસભ્યોને જનતા અને મિડીયાથી બચાવવા અને છૂપાવવા ફરી રહી છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0