પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહના નેતૃત્વમાં દેશની કેન્દ્ર સરકાર સામાન્ય જનતાની આશા-આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરવાની કટિબદ્ધતા સાથે અવિરતપણે કાર્યરત છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહના નેતૃત્વમાં દેશની કેન્દ્ર સરકાર સામાન્ય જનતાની આશા-આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરવાની કટિબદ્ધતા સાથે અવિરતપણે કાર્યરત છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહના નેતૃત્વમાં દેશની કેન્દ્ર સરકાર સામાન્ય જનતાની આશા-આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરવાની કટિબદ્ધતા સાથે અવિરતપણે કાર્યરત છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0