મીડિયા એ લોકશાહીનો મહત્વપૂર્ણ આધારસ્તંભ છે, અમે સ્પષ્ટપણે માનીએ છીએ કે, કોરોના મહામારીના આ વિકટ સમયમાં મીડિયા જગતે કોરોના વોરિયર્સ બનીને સકારાત્મક ભૂમિકા અદા કરી છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

મીડિયા એ લોકશાહીનો મહત્વપૂર્ણ આધારસ્તંભ છે, અમે સ્પષ્ટપણે માનીએ છીએ કે, કોરોના મહામારીના આ વિકટ સમયમાં મીડિયા જગતે કોરોના વોરિયર્સ બનીને સકારાત્મક ભૂમિકા અદા કરી છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote

મીડિયા એ લોકશાહીનો મહત્વપૂર્ણ આધારસ્તંભ છે, અમે સ્પષ્ટપણે માનીએ છીએ કે, કોરોના મહામારીના આ વિકટ સમયમાં મીડિયા જગતે કોરોના વોરિયર્સ બનીને સકારાત્મક ભૂમિકા અદા કરી છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0