કોંગ્રેસ તૃષ્ટીકરણનું રાજકરણ રમવાનો પ્રયાસ કરે છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કોંગ્રેસ તૃષ્ટીકરણનું રાજકરણ રમવાનો પ્રયાસ કરે છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

કોંગ્રેસ તૃષ્ટીકરણનું રાજકરણ રમવાનો પ્રયાસ કરે છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0