કોંગ્રેસ સીધી કે આડકતરી રીતે કોરોના વોરિયર્સની નિંદા કરે છે, તે નિંદનીય છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કોંગ્રેસ સીધી કે આડકતરી રીતે કોરોના વોરિયર્સની નિંદા કરે છે, તે નિંદનીય છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

કોંગ્રેસ સીધી કે આડકતરી રીતે કોરોના વોરિયર્સની નિંદા કરે છે, તે નિંદનીય છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0