સમગ્ર દેશ અને ગુજરાત આજે કોરોના સામેની લડાઈ લડી રહ્યો છે ત્યારે આ કપરા સમયમાં પણ કોંગ્રેસ ખેડૂતોના નામે મગરના આંસુ સારી રાજકીય નોટંકી કરી રહી છે તે દુઃખદ બાબત છે. : કિસાન મોરચા પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી બાબુભાઇ જેબલીયા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

સમગ્ર દેશ અને ગુજરાત આજે કોરોના સામેની લડાઈ લડી રહ્યો છે ત્યારે આ કપરા સમયમાં પણ કોંગ્રેસ ખેડૂતોના નામે મગરના આંસુ સારી રાજકીય નોટંકી કરી રહી છે તે દુઃખદ બાબત છે. : કિસાન મોરચા પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી બાબુભાઇ જેબલીયા
#PressNote

સમગ્ર દેશ અને ગુજરાત આજે કોરોના સામેની લડાઈ લડી રહ્યો છે ત્યારે આ કપરા સમયમાં પણ કોંગ્રેસ ખેડૂતોના નામે મગરના આંસુ સારી રાજકીય નોટંકી કરી રહી છે તે દુઃખદ બાબત છે. : કિસાન મોરચા પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી બાબુભાઇ જેબલીયા #PressNote

Let's Connect

sm2p0