ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી પર કોંગ્રેસનાં શ્રી અમિત ચાવડા અને વિપક્ષ નેતા શ્રી પરેશ ધાનાણીએ પત્ર અને નિવેદન દ્વારા મોં-માથાં વગરનાં, રાજકીય જુઠાં આક્ષેપો કર્યા છે તેને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી નાંખતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી પર કોંગ્રેસનાં શ્રી અમિત ચાવડા અને વિપક્ષ નેતા શ્રી પરેશ ધાનાણીએ પત્ર અને નિવેદન દ્વારા મોં-માથાં વગરનાં, રાજકીય જુઠાં આક્ષેપો કર્યા છે તેને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી નાંખતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી પર કોંગ્રેસનાં શ્રી અમિત ચાવડા અને વિપક્ષ નેતા શ્રી પરેશ ધાનાણીએ પત્ર અને નિવેદન દ્વારા મોં-માથાં વગરનાં, રાજકીય જુઠાં આક્ષેપો કર્યા છે તેને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી નાંખતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0