માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ લોકડાઉન-૪ માં આપેલ છૂટછાટને ભાજપ આવકારે છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ લોકડાઉન-૪ માં આપેલ છૂટછાટને ભાજપ આવકારે છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા
#PressNote

માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ લોકડાઉન-૪ માં આપેલ છૂટછાટને ભાજપ આવકારે છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા #PressNote

Let's Connect

sm2p0