લોકડાઉનના ચોથા તબક્કા માટે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ મેરેથોન મિટિંગો યોજી તેમજ સઘન ચર્ચા વિચારણા કરી ગુજરાતની જનતા માટે જાહેર કરેલી ગાઇડલાઇનને હું આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

લોકડાઉનના ચોથા તબક્કા માટે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ મેરેથોન મિટિંગો યોજી તેમજ સઘન ચર્ચા વિચારણા કરી ગુજરાતની જનતા માટે જાહેર કરેલી ગાઇડલાઇનને હું આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote

લોકડાઉનના ચોથા તબક્કા માટે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ મેરેથોન મિટિંગો યોજી તેમજ સઘન ચર્ચા વિચારણા કરી ગુજરાતની જનતા માટે જાહેર કરેલી ગાઇડલાઇનને હું આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0