કેન્દ્રીય નાણામંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી તેમજ શ્રી અનુરાગજી ઠાકુરે આજે આરોગ્યક્ષેત્રે, શિક્ષણ ક્ષેત્રે, મનરેગા, જાહેર ક્ષેત્રે, ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ ક્ષેત્રે વિવિધ જાહેરાતો કરી છે તેને હું આવકારૂ છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી તેમજ શ્રી અનુરાગજી ઠાકુરે આજે આરોગ્યક્ષેત્રે, શિક્ષણ ક્ષેત્રે, મનરેગા, જાહેર ક્ષેત્રે, ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ ક્ષેત્રે વિવિધ જાહેરાતો કરી છે તેને હું આવકારૂ છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી તેમજ શ્રી અનુરાગજી ઠાકુરે આજે આરોગ્યક્ષેત્રે, શિક્ષણ ક્ષેત્રે, મનરેગા, જાહેર ક્ષેત્રે, ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ ક્ષેત્રે વિવિધ જાહેરાતો કરી છે તેને હું આવકારૂ છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0