કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી તેમજ શ્રી અનુરાગજી ઠાકુર દ્વારા આજરોજ રક્ષા ક્ષેત્રે, નાગરિક ઉડ્ડયન ક્ષેત્રે, કોલસા-ખાણ ખનીજ ક્ષેત્રે તેમજ માનવ આરોગ્ય કલ્યાણ માટે પરમાણુ ઉર્જાના ઉપયોગ સંદર્ભે જાહેર કરેલા વિવિધ નીતિગત ફેરફારોને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી તેમજ શ્રી અનુરાગજી ઠાકુર દ્વારા આજરોજ રક્ષા ક્ષેત્રે, નાગરિક ઉડ્ડયન ક્ષેત્રે, કોલસા-ખાણ ખનીજ ક્ષેત્રે તેમજ માનવ આરોગ્ય કલ્યાણ માટે પરમાણુ ઉર્જાના ઉપયોગ સંદર્ભે જાહેર કરેલા વિવિધ નીતિગત ફેરફારોને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote

કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી તેમજ શ્રી અનુરાગજી ઠાકુર દ્વારા આજરોજ રક્ષા ક્ષેત્રે, નાગરિક ઉડ્ડયન ક્ષેત્રે, કોલસા-ખાણ ખનીજ ક્ષેત્રે તેમજ માનવ આરોગ્ય કલ્યાણ માટે પરમાણુ ઉર્જાના ઉપયોગ સંદર્ભે જાહેર કરેલા વિવિધ નીતિગત ફેરફારોને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0