કોંગ્રેસના અહેમદ પટેલના જૂઠા આક્ષેપનાં ટ્વીટ સામે મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રુપાણીએ ટ્વીટ દ્વારા સત્યને ઉજાગર કરીને આંકડાઓ જાહેર કર્યાં છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કોંગ્રેસના અહેમદ પટેલના જૂઠા આક્ષેપનાં ટ્વીટ સામે મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રુપાણીએ ટ્વીટ દ્વારા સત્યને ઉજાગર કરીને આંકડાઓ જાહેર કર્યાં છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

કોંગ્રેસના અહેમદ પટેલના જૂઠા આક્ષેપનાં ટ્વીટ સામે મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રુપાણીએ ટ્વીટ દ્વારા સત્યને ઉજાગર કરીને આંકડાઓ જાહેર કર્યાં છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0