આજરોજ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે ‘આત્મનિર્ભર ગુજરાત’ યોજનાને સહર્ષ આવકારી રાજ્ય સરકારને અભિનંદન આપું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

આજરોજ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે ‘આત્મનિર્ભર ગુજરાત’ યોજનાને સહર્ષ આવકારી રાજ્ય સરકારને અભિનંદન આપું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote

આજરોજ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે ‘આત્મનિર્ભર ગુજરાત’ યોજનાને સહર્ષ આવકારી રાજ્ય સરકારને અભિનંદન આપું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0